Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych - Referent

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Paderewskiego 29

05-070 Sulejówek

 

ogłasza nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

Referent

1. Wymagania niezbędne :

a) wykształcenie co najmniej średnie ,

b) staż pracy – minimum 2 lata na podobnym stanowisku,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) posiadanie obywatelstwa polskiego, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może być zatrudniona na stanowisku urzędniczym, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 g) znajomość prawa oświatowego, instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,

h) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane doświadczenie w pracy w sektorze budżetowym,

b) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, zarządzanie lub ekonomia,  

b) samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej,

c) obowiązkowość, dokładność, rzetelność,

d) otwartość, komunikatywność,

e)zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie prac kancelaryjnych związanych z bieżącym prowadzeniem sekretariatu szkoły i obsługą interesantów,

b) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, prowadzenie na polecenie dyrektora szkoły korespondencji w imieniu szkoły, nadawanie obiegu służbowym pismom,

c) dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej,

d) organizowanie zbiórki składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela,

e) przygotowanie dokumentacji powypadkowej, sprawdzanie i przesyłanie do ubezpieczyciela,

f) na zlecenie dyrektora Zespołu przygotowywanie projektów pism, przedstawianie ich uprawnionym osobom do podpisu,

g) prowadzenie składnicy akt szkoły,

h) dysponowanie i zabezpieczanie pieczęci szkolnych, przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami,

i) prowadzenie ewidencji zakupu pomocy dydaktycznych,

j) przeprowadzanie inwentaryzacji,

k) rejestrowanie faktur – rachunków za wykonane prace, usługi, zakupione materiały,  towary, majątek trwały;

l) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

ł) wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez dyrektora Zespołu,

m) wykonywanie operacji bankowych .

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego

w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29,

2) rodzaj umowy: umowa o pracę,

3) wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

4) pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7) częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z petentami.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2022 roku  (miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia) nie wyniósł co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) Curriculum Vitae,

c) Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy),

d) Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy,

e) Kwestionariusz personalny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://www.bip.zsp.sulejowek.pl),

f) Podpisane odręcznie oświadczenia kandydata o:

(wzór dostępny na stronie: https://www.bip.zsp.sulejowek.pl/45,kwestionariusze):

-  posiadaniu lub nie posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

- nieposzlakowanej opinii,

g) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach,

h) Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,

i) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 7. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. I. J. Paderewskiego

ul. Paderewskiego 29

05-070 Sulejówek

z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko Referent" w terminie do dnia 16 stycznia 2023r. do godz. 10:00 . Liczy się data wpływu dokumentów do szkoły.                                                                                                                                                                     

2) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (www.bip.zsp.sulejowek.pl) , oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek

8.  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie naboru jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego  z siedzibą przy ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku

2) Może Pani/Pan kontaktować się z nami w następujący sposób:

a) listownie na adres szkoły: ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek,

b) przez e-mail: sekretariat@losulejowek.pl,

c) telefonicznie pod numerem: 22 783 14 59,

d)osobiście z Inspektorem Danych Osobowych w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 29  w Sulejówku.

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22' Kodeksu pracy i ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych, np. e-mail, numer telefonu, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (przetwarzanie szczególnych danych osobowe) konieczna będzie Pani/Pana zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego  zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5) Pani/Pana dane zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane:

a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych,

b) dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały umieszczone w protokole z przeprowadzenia naboru w grupie 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W tym czasie kandydaci mogą odbierać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem. Po upływie powyższego terminu, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, Zespół Szkół Ponadpodstawowych  nie odsyła dokumentów kandydatom,

c) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, których oferty nie spełniały wymagań formalnych i zostały odrzucone, bądź nie zostały zakwalifikowane do grupy 5 najlepszych kandydatów, jeśli nie zostaną odebrane osobiście, będą zniszczone w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru.

6) Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) usunięcia danych osobowych,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22| Kodeksu pracy i ustawy o pracowniach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procedurze naboru, a podanie innych danych jest dobrowolne

 

 Sulejówek, dnia 5 stycznia 2023r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP Sulejówek
  • opublikował: Administrator BIP
    data publikacji: 2023-03-20 11:37
  • zmodyfikował: Administrator BIP
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-01 21:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 21:54:32