Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

ZSP-43192.4.13/14

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku w roku szkolnym 2014/2015

 1. Podstawa Prawna
  1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004r.z późn. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125),
  4. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
  5. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
  6. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku.
 2. Terminarz
  1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:
   1. od 12 maja od godz. 1000 do 23 maja do godz. 1500,
   2. od 20 czerwca od godz. 1000 do 24 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt. 1a z uzasadnionych przyczyn losowych;
  2. Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2014/2015 do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej:
   1. od 27 czerwca od godz. 1100 do 30 czerwca do godz. 1600 kandydaci składają dokumenty do nie więcej niż trzech szkół, w tym:
    • oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
    • oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
    • zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
     Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
     Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski. Funkcjonuje w naszej szkole elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
   2. od 1 lipca od godz. 900 do 3 lipca do godz. 1500 szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę,
   3. do 3 lipca do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
   4. od 4 lipca do 7 lipca kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkoły zawodowej otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły),
   5. 8 lipca do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
   6. od 25 sierpnia do 29 sierpnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację (jeśli na listach do oddziałów pozostały wolne miejsca) zgodnie z art. 1 pkt 11, art. 20 zd ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
 3. Kryteria rekrutacji
  1. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
   • 200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:
    1. 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
     • sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:
      • 18 punktów - stopień celujący,
      • 14 punktów - stopień bardzo dobry,
      • 10 punktów - stopień dobry,
      • 6 punktów - stopień dostateczny,
      • 2 punkty - stopień dopuszczający,
     • sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
      • 13 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).
     • Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.
     • 7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).
     • Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów.
     • W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.
      • 5 punktów - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
      • 2 punkty - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).
      • 2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
      • 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
      • do 6 punktów - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).
     • przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:
      • 6 punktów - stopień celujący,
      • 5 punktów - stopień bardzo dobry,
      • 4 punkty - stopień dobry,
      • 3 punkty - stopień dostateczny,
      • 2 punkty - stopień dopuszczający.
    2. 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
     • języka polskiego,
     • historii i wiedzy o społeczeństwie,
     • matematyki,
     • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
     • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
      należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).
 4. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
  1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego( LO i ZSZ).
  2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
  3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
  4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
   • kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
   • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
   • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
   • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
   • kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrał.
  5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
  6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
  7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
  8. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna (SKRK):
   1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
   2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
   3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
   4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
   5. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
   6. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej,
   7. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
  9. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
  10. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:
   • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
   • kandydaci o ukierunkowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
   • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  11. W przypadku wyczerpania się miejsc w danym oddziale SKRK może (po ponownym przeliczeniu punktów) zaproponować przyjęcie kandydata do klasy, w której limit miejsc ustalonych przez SKRK, na podstawie punktów kwalifikujących do przyjęcia do tej klasy, nie został wyczerpany.
  12. W przypadku skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, na to miejsce wpisuje się kolejnych kandydatów z listy rezerwowej.
  13. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  14. Szkoła zastrzega sobie prawo nie otwarcia danego oddziału w przypadku małej liczby kandydatów.
  15. Po utworzeniu oddziału Dyrektor ma możliwość, kierując się potrzebami edukacyjnymi przyjętych uczniów, zmienić przedmioty rozszerzone w ofercie kształcenia.
  16. Kandydatom, którzy wybrali klasę, w której zabrakło dla nich miejsca proponowane będzie miejsce w innym oddziale uzgodnionym z zainteresowanym uczniem lub jeśli w danym oddziale nie będzie wymaganej liczby osób utworzona zostanie klasa dwuoddziałowa.
  17. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 5. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:
  1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
  2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
  3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.
 6. Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/2015
  • w liceum ogólnokształcącym
   Planowane klasy pierwsze w liceum ogólnokształcącym

   Klasa

   Przedmioty w zakresie rozszerzonym

   Punktowane zajęcia edukacyjne na świadectwie ukończenia gimnazjum

   IA. Dziennikarska

   j. polski, j. angielski, historia

   j. angielski, historia, wos

   IB. Informatyczno-Sportowa

   biologia, geografia, informatyka

    biologia, geografia, informatyka

   IC. Medyczna

   j. angielski, biologia, chemia

   j. angielski, biologia, chemia


   język angielski we wszystkich klasach jako kontynuowany, a pozostałe języki obce: (niemiecki, włoski, francuski) – jeden do wyboru przez ucznia.
  • w zasadniczej szkole zawodowej - IW wielozawodowa
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych - ID ogólna
  • w szkole policealnej - IS technik administracji
 7. Dokumenty wymagane od kandydatów:
  Kandydaci do liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej składają:
  1. Kwestionariusz-podanie o przyjęcie do liceum/zsz na druku potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
  3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w gimnazjum.
  4. Trzy fotografie (podpisane).
  5. Odpis aktu urodzenia (kopia).
  6. Karta zdrowia, bilans zdrowia
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (do ZSZ).
  Kandydaci do liceum dla dorosłych (LOD) i szkoły policealnej (SP) składają:
  1. Kwestionariusz-podanie o przyjęcie do szkoły na druku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych potwierdzone podpisem kandydata.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia: gimnazjum (LOD), szkoły średniej (SP).
  3. Dwie fotografie (podpisane).
  4. Odpis aktu urodzenia (kopia) lub kserokopia dowodu osobistego.
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (SP).
  6. Zaświadczenie w przypadku zwolnienia z praktyk zawodowych o zatrudnieniu i wykonywaniu zadań zgodnych z zawodem technika administracji w szkole policealnej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3369
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-28 10:31:09