Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2012/2013

ZSP-43192/1/11/12

Regulamin rekrutacji

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku

w roku szkolnym 2012/2013

 

  I.  Podstawa Prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26 poz. 232 z późn. zmianami).
 2. Zarządzenie Nr 19  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  6 lutego 2012 r.  w   sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013.
 3. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku.

  II.  Terminarz

   Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają do   liceum ogólnokształcącego  kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

od 14 maja (poniedziałek, od godz. 1000 do  25 maja (piątek) do godz. 1300 ;

od 22 czerwca (piątek) od godz. 1000  do  26 czerwca (wtorek) do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany  wyboru szkół  w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 1. Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej przeprowadza się:

           1) od 29 czerwca (piątek) od godz. 1100 do 2 lipca (poniedziałek) do godz. 1400

kandydaci składają kopię świadectwa gimnazjalnego oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora   gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii znajduje się adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

2) od 2 lipca (poniedziałek) godz. 1400 do 5 lipca (czwartek), godz. 1400  szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna  prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych procedur.

3) do 5 lipca (czwartek) do godz. 1400 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.

4) od 5 lipca (czwartek) od godz. 1400 do 9 lipca (poniedziałek) do godz. 1400 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

5) 9 lipca (poniedziałek) godz. 1600  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy  potwierdzili wolę uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Sulejówku, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informacja o liczbie wolnych miejsc.

6) od 10 lipca (wtorek) do 12 lipca (czwartek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi rekrutację uzupełniającą z uwagi na wolne miejsca.

7) 12 lipca (czwartek), godz. 1400 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej .

8) 12 lipca (czwartek), godz. 1500  ogłoszenie listy przyjętych do  klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku  na rok szkolny 2012/2013.

9) od 27 sierpnia (poniedziałek) do 31 sierpnia (piątek) w przypadku wolnych miejsc będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

3.Terminy składania dokumentów do szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealnej dla młodzieży i dorosłych:

    a)  od 2 lipca (poniedziałek) do 24 sierpnia (piątek) kandydaci składają  podania  oraz świadectwa  ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do  kształcenia  w określonym zawodzie,

    b) 30 sierpnia (czwartek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy.

III.  Kryteria rekrutacji:

 1. W rekrutacji do  liceum ogólnokształcącego   ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji) ;

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech wybranych   obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

                                   18 pkt. – stopień: celujący

                                   14 pkt. – stopień: bardzo dobry

                                   10 pkt. –  stopień: dobry

                                     6 pkt. –  stopień: dostateczny

                                     2 pkt. –  stopień: dopuszczający.

 • sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 pkt. liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,

3 pkt. liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 pkt. -liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół , niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

              2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,    

do 6 pkt. -liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po  przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

 • przy obliczaniu średniej arytmetycznej  przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

                             6 pkt. – stopień: celujący

                             5 pkt. – stopień: bardzo dobry

                             4 pkt. – stopień: dobry

                             3 pkt. – stopień: dostateczny

                             2 pkt. – stopień: dopuszczający.

 1. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata  w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego oraz ocena zachowania.
 2. Oceny zachowania nieodpowiednia i naganna dyskwalifikują kandydata.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:

- z  wyższą oceną z zachowania

- sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z rodzin zastępczych.

 1. W przypadku wyczerpania się miejsc w danym oddziale SKRK może (po ponownym przeliczeniu punktów) zaproponować przyjęcie kandydata do klasy, w której limit miejsc ustalonych przez SKRK, na podstawie punktów kwalifikujących do przyjęcia do tej klasy, nie został wyczerpany.
 2. W przypadku skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, na to miejsce wpisuje się   kolejnych kandydatów z listy rezerwowej.
 3. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

IV.  Planowane klasy pierwsze

 1. w liceum ogólnokształcącym:

     

Klasa

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne na świadectwie ukończenia gimnazjum

IA

Dziennikarska

j. polski, j. angielski, informatyka

j. angielski, wos, informatyka

IB

Menadżerska

j. angielski, geografia, historia

 j. angielski, historia, geografia

IC

Matematyczna

j. angielski, matematyka, informatyka

j. angielski, matematyka, informatyka

ID

Biologiczno-chemiczna

j. angielski, biologia, chemia

j. angielski, biologia, chemia

IE

Humanistyczna

j. polski, historia, wos

j. angielski, historia, wos,

IF

Ogólna

j, polski, j. angielski, wos

j. angielski, historia, wos

 • język angielski  we wszystkich klasach jako kontynuowany, a pozostałe języki obce: ( niemiecki, włoski, francuski) – jeden do wyboru przez ucznia.
 1. w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
 • ogólna
 1. w szkole policealnej
 • technik administracji

V. Dokumenty wymagane od kandydatów:

Kandydaci do liceum ogólnokształcącego  składają:

 1. Kwestionariusz-podanie o przyjęcie do liceum na druku  potwierdzone podpisem   kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w gimnazjum.
 4. Dwie fotografie (podpisane).
 5. Odpis aktu urodzenia (kopia).
 6. Karta zdrowia, bilans zdrowia

Kandydaci do liceum dla dorosłych  i szkoły policealnej składają:

 1. Kwestionariusz-podanie o przyjęcie do szkoły na druku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych potwierdzone podpisem kandydata.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia: gimnazjum, szkoły średniej.
 3. Dwie fotografie (podpisane).
 4. Odpis aktu urodzenia (kopia) lub kserokopia dowodu osobistego.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.
 6. Zaświadczenie w przypadku zwolnienia z praktyk zawodowych o zatrudnieniu i wykonywaniu zadań zgodnych z zawodem technika administracji w szkole policealnej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-28 10:31

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I.J.Paderewskiego

ul. I.J. Paderewskiego 29

05-070 Sulejówek

NIP: 952-12-41-805

REGON: 011179832
 

Dane kontaktowe

tel. (22) 783 14 59

fax. (22) 783 10 09

e-mail. losulejowek@wp.pl

www: www.paderewski.edu.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 97918
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-05-09 19:41

Stopka strony